มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

 

สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

  • มาตรฐาน ต 1.1     เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
  • มาตรฐาน ต 1.2     มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มาตรฐาน ต 1.3  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม

  • มาตรฐาน ต 2.1    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
  • มาตรฐาน ต 2.2     เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

  • มาตรฐาน ต 3.1     ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

  • มาตรฐาน ต 4.2    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ   และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

Big-group-of-happy-children-with-balloons

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: